36.3 F
Davis

Davis, California

Tuesday, January 31, 2023

The lowest score on Canvas

By LIDYA SHCHERBAKOVA –– lvshcherbakova@ucdavis.edu