86 F
Davis

Davis, California

Wednesday, July 17, 2024

The lowest score on Canvas

By LIDYA SHCHERBAKOVA –– lvshcherbakova@ucdavis.edu